Увеличава се броят на заетите лица в област Кърджали

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2023 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.2% (до 20.8 хиляди) и в обществения сектор – също с 0.2% и достигат до 10.2 хиляди.
В края на декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение остава без изменение. В сравнение с края на декември 2022 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 6.2% (или с 0.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.8% (или с 0.6 хил.).
През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.3% спрямо третото тримесечие на 2023 г. и достига 1 600 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 899 лв., а за частния – 1 457 лева.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 15.9% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2023 г. област Кърджали е на 18-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 900 лв., Варна – 1 966 лева и Враца – 1 965 лева.