Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан по повод Деня на Конституцията и юриста

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан поздрави лично председателя на Районния съд в Ардино Валентин Петров, както и прокурорите в местното Териториално отделение към Районна прокуратура – Кърджали по […]

Инж.Изет Шабан: Благодарим за подкрепата и доверието!

При много добра организация преминаха изборите за избиране на народни представители в 45-ото Народно събрание на територията на община Ардино. Стриктно бе спазена законовата и подзаконова уредба по организирането и […]

Обява

за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез […]

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ […]

Обява

за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО ПРОДМЯРКА 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА […]

Какви са предимствата на композитните кухненски мивки?

Изборът на подходяща кухненска мивка е от важно значение както за интериора, така и от практична гледна точка. В много домакинства мивката продължава да бъде едно от най-често използваните кътчета […]

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 12.03.2021 г. от 10.00 ч. в залата […]

Обява

БОЖИДАР ХРИСТОВ КАВРАКИРОВ На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, ОБЯВЯВАМ своето инвестиционно предложение за: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ С ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ /МАГАЗИН И РЕСТОРАНТ“  В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР – […]

Съобщение

Стартира данъчната кампания в община Ардино за 2021 година, 5% отстъпка за платилите данъци до 4 май От 4 февруари 2021 година в община Ардино  стартира  данъчната кампания за събиране […]

Покана

За публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 г.на община Кърджали В съответствие с изискванията на чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси на 11 февруари 2021г. от 17.30 ч. […]

Покана

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в залата […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и […]

Поздравителен адрес до студентите в община Ардино

Скъпи студенти, 8-ми декември е вашият празник – така любим, емоционален и очакван с нетърпение! Приемете искрените ни поздравления по повод днешния празничен ден! Пожелаваме на всички вас сили, устрем […]

Съобщение

Уважаеми съграждани, Община Ардино е в етап на разработване на концепция за развитие и благоустрояване на градската среда в град Ардино. Концепцията към днешна дата е в работна фаза. В […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: Атанас Славянов […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Злата Любчова Арсова и […]

Покана

Със заповед №1207/27.11.2020г. Кметът на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис стартира процедурата по изготвянето на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021г. и приканва жителите на общината, представители на институции, на бизнеса, неправителствени организации и […]

Поздравителен адрес от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Уважаеми съграждани, Скъпи приятели, За мен е изключителна чест да Ви поздравя от мое име и от името на Общинска администрация – Ардино по повод Международния ден на хората с […]

Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. […]

Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. […]

Съобщение на „ВиК“

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради независещи от дружеството обстоятелства, прекъсването на водоподаването обявено за 25.11.2020 г. от 13.00 до 18,00 часа за […]

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че във връзка с монтиране на измервателни уреди за дистанционно отчитане на разхода на вода ще бъде прекъснато водоподаването […]

Обява

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.072 – МИГ Ардино – Джебел „Повишаване на конкурентоспособността […]

Спират водата на част от Кърджали в четвъртък

Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради направа на връзка при реконструкцията на водопровод по ул. „Добруджа” ще бъде прекъснато водоподаването на 12.11.2020 година […]