Приеха Бюджета за 2012 г. на Община Минерални бани

33 докладни записки бяха включени в проекта за дневен ред на шестото заседание на местния парламент в община Минерални бани. Общата рамка на   Бюджет`2012 възлиза на 4 757 929 лв. Приходите с държавен характер са в размер на  954 249 лв. Общинските приходи са фиксирани на 2 803 680 лв.

По искане на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер бе направено актуализиране на бюджета на общината за 2011 г. Местният парламент се произнесе и за актуализирането на три IBSF-кода за кандидатстване по оперативните програми. Приета бе план-сметка на извънбюджетните сметки на общината. Съветниците приеха отчет за общинския дълг за изминалата година.

Местните парламентаристи приеха Наредба за управление на горските територии, собственост на община Минерални бани. Освен това бяха актуализирани и някои такси, които се събират в горските територии, собственост на общината. Обсъдена и приета бе стратегията на община Минерални бани за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012-2015 г.

Съветниците от Родопската община приеха и докладна записка за подпомагане погребенията на самотни хора, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

Живко ТЕНЕВ