Съветниците в Черноочене приеха ударно приоритетни решения 

На свое извънредно заседание Общински съвет Черноочене прие предложените от кмета инж. Айджан Ахмед основни параметри – инвестиционна, финансова, образователна и културна, туристическа, социална и здравна политики, както и административното управление на общината за мандат 2023-2027 година. Кметът инж. Айджан Ахмед заяви пред съветниците, че основните цели залегнали в програмата са за утвърждаване на Община Черноочене, като администрация, водена от интереса на хората. Подобряване на жизнената среда в населените места, обезпечена с качествени и достъпни образователни, здравни, социални, културни и административни услуги,привличане на инвестиции с акцент върху спецификите на района, устойчиво съхранение на многообразното природно и културно наследство. Цел пред кметския екип е подобряване състоянието на пътната инфраструктура в населените места, като ще се търси финансиране чрез европейските и национални програми, плана за възстановяване и устойчивост, МИГ „Минерални бани-Черноочене“ и други.Председателят на Общински съвет-Черноочене инж. Месру Мюмюн изтъкна, че през годините винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.Той предложи гласуването на дневен ред от 6 основни и 8 допълнителни точки.Общинските съветници дадоха съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение за реконструкция на уличното осветление в населените места, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. По проекта е предвидено подмяна на съществуващото улично осветление с ново енергийно ефективно и въвеждане на система за интелигентно управление на уличното осветление. Общински съвет-Черноочене даде съгласие местната администрация да кандидатства за основен ремонт на сградата на Детска градина „Знаме на мира” в централното село. Между другите гласувани от съветниците решения са, приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене, определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд и други.

Исмет ИСМАИЛ