Половината преки чуждестранни инвестиции в областта са направени в община Кърджали

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2022 г. възлизат на 418.2 млн. евро, което е с 1.2% повече в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.4%, съответно 11.1% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Това сочи справката на НСИ. През 2022 г. в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 10.5 млн. евро, или 2.5% от общият обем на направените ПЧИ в областта.
През 2022 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали – 208.6 млн. евро, или 49.9% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2021 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината бележат ръст с 27.5%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта се увеличава с 10.3 процентни пункта.