Съветниците в Черноочене приеха бюджета, стратегията и структурата на Общината

Бюджетът на Община Черноочене за 2024 година бе приет на днешното редовно заседание на общинския съвет.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед изтъкна, че общата финансова рамка е в размер на над 17 милиона лева. Акцентът е върху разходната част с капиталова програма от над 5,5 млн. лева.
В него са заложени много голяма част от поетите ангажименти пред жителите на отделните населени места. Поставените цели ще се реализират чрез запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др., подчерта той.
Председателят на Общински съвет-Черноочене инж. Месру Мюмюн изтъкна, че през годините винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.
Той предложи гласуването на дневен ред от 14 основни и 6 допълнителни точки.
На днешното заседание бе приета Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023-2027 г.
Кметът на Общината инж. Айджан Ахмед заяви, че мерките и действията, които са залегнали в Програмата са многопосочни и комплексни и засягат почти всички сфери от обществено-икономическия живот на общината: политиките и действията в икономическото развитие, управлението на собствеността, техническата и социална инфраструктура – водоснабдяване, канализации, ПСОВ, улична и пътна мрежа, благоустройство, образование, социални дейности, заетост, здравеопазване, култура, екология и околната среда.
Съветниците приеха Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 година, както и Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 г.
С цел подобряване на организацията за работа и адекватно изпълнение на функциите, по-ясно открояване на отговорностите на служителите и отделите, за създаване на условия за още по-бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса се поражда необходимостта от изменение в структурата на администрацията, каза Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.
В тази връзка се създава самостоятелно структурно Звено „Център за социални услуги“. То ще изпълнява всички действащи проекти по програмите и очаквани социални проекти с различни източници на финансиране.
В общинската администрация се структурира и отдел за подготовка на проекти по европейските и национални програми.
Между другите приети от съветниците решения са: определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд; План-сметка за настоящата година за такса битови отпадъци; разрешаване изразходването на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по Закона за управление на отпадъците; утвърждаване на общинския културен календар; актуализиране базовите размери на началната годишна наемна цена за декар на земеделските земи и други.
Исмет ИСМАИЛ