ОбС в Минерални бани прие Програма за развитие качеството на услугата “Асистентска подкрепа”

28-то си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. Първоначално в дневния ред бяха включени 20 докладни записки, но преди началото на заседанието зам. председателя Екрем Юзеир предложи към тях да бъдат добавени 12 допълнителни. Предложението бе прието и така дневния ред стана от 32 точки.

Сред по-важните решения бяха приемане на Програма за развитие качеството на социалната услуга “Асистентска подкрепа”, актуализация на бюджета на община Минерални бани за 2022 г., както и докладна записка за бюджетна прогноза 2024, 2025 и 2026 г. На постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Приет бе и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 и 2023 г. И индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС. Местните парламентаристи гласуваха и докладна записка относно прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани. Гласувано бе и откриване на процедура по реда на обществените поръчки за възлагане на процедура за обществен превоз по Закона за обществените поръчки. Те гласуваха и дарение на средства за издаване на книга в размер на 1000 лева. Приета бе и общинска Програма за закрила на детето, както и промени в Наредба 1.

Сред останалите решения бяха одобряване на задания за изработване на ПУП, докладна за заплащане на част от разходите на педагогическия персонал в учебните заведения.