ОБЯВА

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и  чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино , в изпълнение на Решение №286  от 20.10.2021 год. и Решение №333 от  22.02.2022 година на Общинска съвет-Ардино и Заповед №335 от 08.06.2022 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

На 27.06.2022 година /понеделник/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на части от имот,  частна общинска собственост, както следва:

  1. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №12, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 20.00кв.м.,първоначална месечна наемна цена :  84.00 лв., без ДДС.

2.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №14, находящ се на втори етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,60кв.м., първоначална месечна наемна цена:  65,52 лв., без ДДС.

3.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №15, находящ се на втори етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,60кв.м., първоначална месечна наемна цена:  65,52 лв., без ДДС.

4.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №16, находящ се на втори етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,05кв.м. първоначална месечна наемна цена:  63,21 лв., без ДДС.

 С предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3/три/години.

 

  • Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до  16 часа на 24.06.2022 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • При липса на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 04.07.2022год. и 11.07.2022 година при същите условия.
  • Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.

Тел.за доп.информация: 03651/ 42-38 вътр.33

Инж.ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино