ОБЯВА

Обяви

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  от  ЗОС , чл.35,ал.1  и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №379 от 27.05.2022 год. на Общински съвет – Ардино и   Заповед № 334  от  08.06.2022 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 на 24.06.2022 г./петък/, с начало: 12.00 часа в залата на общината за продажба на  общински недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с кадастрален №18/осемнадесет/, находящ се в урбанизираната територия на село Кроячево №94, мах.“Терзикьой“, общ.Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №449 от 15.11.1988 година, допълнен и одобрен със Заповед №20 от 10.01.2022година на Кмета на Община Ардино, с площ 516.00 кв.м./петстотин и шестнадесет кв.м./, ведно с построената върху него: двуетажна масивна сграда/бивша сграда за обществени нужди/ със застроена площ -145.00 кв.м./сто четиридесет и пет кв.м./ и разгърната застроена площ 290.00 кв.м./двеста деветдесет кв.м. Актуван с Акт за частна общинска собственост №4220 от 18.03.2022година. Първоначална тръжна цена 12 453,00лева/Дванадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева/.
  2. Поземлен имот с кадастрален №1/едно/, находящ се в урбанизираната територия на село Кроячево №11, мах.“Ашикьой“, община Ардино, област Кърджали, допълнен и одобрен със Заповед №21 от 10.01.2022година на кмета на Община Ардино, с площ 274.00/двеста седемдесет и четири квадратни метра/, ведно с построената върху него: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ -58.00 кв.м./петдесет и осем кв.м./ и разгърната застроена площ 116.00 кв.м./сто и шестнадесет кв.м./. Актуван с Акт за частна общинска собственост№4221 от 18.03.2022 година. Първоначална тръжна цена 6 195,00лв. /Шест хиляди сто деветдесет и пет лева/.

 

  • Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имота, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до  16 часа на 23.06.2022 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • При липса на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 01.07.2022год. и 08.07.2022 година при същите условия.

 

  • Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.

Тел. за доп. информация: 03651/ 42-38 вътр.33

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино