РИОСВ провери 185 обекти и наложи глоби за над 60 000 лв. през ноември

Общо през месец ноември експертите от РИОСВ- Хасково провериха 185 обекти. Дадени са 17 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 60 100 лв.

Наказателните постановления са наложени на физически лица за незаконен превоз на отпадъци и на едноличен търговец за незаконен добив на подземни богатства. Значителна част от направените предписания и съставени актове са за изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения и за предоставяне на документи. Дадени са 3 предписания на ОЦК АД за временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави с цел спазване нормите за чистота на атмосферния въздух.

Акцент в работата екоинспекцията през месеца са савместните проверки от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовир „Ивайловград” за нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване и наличието на незаконни строежи. Към момента от екоинспекцията са констатирани и описани масивни, сглобяеми и други незаконни постройки за отдих на 122 ползватели, като проверките продължават.