ВиК внася за разглеждане цените за периода от 2017г. – 2021г.

 На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,»Водоснабдяване и Канализация « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители,че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2017 година – 2021 година както следва :

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  1,76
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  0,18
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.  0,45
Промишлени и стопански  степен на замърсяване 1 0,45
степен на замърсяване 2 0,67
степен на замърсяване 3 1.12
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0,68

 

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,78 1,83 1,87 1,92
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,21 0,22 0,22 0,22
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води        
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,48 0,49 0,51 0,52
0,56Промишлени и стопански      степен на замърсяване 1 0,48 0,49 0,51 0,52
степен на замърсяване 2 0,71 0,74 0,76 0,78
степен на замърсяване 3 1.19 1.23 1.27 1.30
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0,69 0,72 0,72 0,75

 

Предложените цени са без включен ДДС.