Преброителните комисии в областта недоволни от списъците за преброители и контрольори

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЛАСТНА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

ГР. КЪРДЖАЛИ

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ГР. КЪРДЖАЛИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Ние, долуподписаните председатели на Общински преброителни комисии (ОПК) в област Кърджали, изразяваме своето несъгласие и притеснение във връзка със сериозните разминавания при утвърждаването на списъците за преброители и контрольори. Това разминаване е в разрез с указанията на Централната преброителна комисия и приетите начини за работа и координация между всички органи, ангажирани с процеса на подготовката на Преброяване 2011.

Ангажиментите и отговорностите на Общинските преброителни комисии са регламентирани в чл. 19, ал. 6 от ЗПНЖФРБ. Съгласно тези разпоредби Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на НСИ и указанията на областната преброителна комисия. Общинските преброителни комисии след извършване на подбора на преброители и контрольори, съставя списък на одобрените кандидати и протокол от проведеното заседание. Въз основа на тези протоколи директора на ТСБ сключва граждански договори с одобрените кандидати.

Всички списъци за преброители и контрольори, предложени от Общинските преброителни комисии, са резултат от отговорното отношение на цялата комисия и съобразени с указанията на Централната преброителна комисия, Областна преброителна комисия и директора на ТСБ Кърджали. Водещи мотиви при подбора на кандидатите бяха следните критерии: кандидатите за преброители да са от същия преброителен участък; да отговарят на необходимите изисквания и условия; да имат необходимия опит за работа с документи; да са участвали в предишни преброявания; да са обществено приемливи личности.

Ние констатирахме, че окончателните и утвърдени от директора на ТСБ Кърджали списъци на преброители и контрольори, се разминават с предложените от Общинските преброителни комисии одобрени кандидати за преброители и контрольори. Направените промени не са съгласувани с Общинските преброителни комисии и не са мотивирани. Изпратените до нас утвърдени списъци са без посочени преброителен участък и контролен район за съответното лице.

Изразяваме огромната си загриженост, че всичко това ще доведе до опорочаване на процедурата, указана от Централната преброителна комисия и ще наруши нормалното провеждане на преброяването и постигането на реален и достоверен краен резултат, изискван от ЗПНЖФРБ.

Ние най-отговорно заявяваме, че при така създадената ситуация Общинските преброителни комисии в област Кърджали ще бъдат поставени в невъзможност нормално да изпълнят своите задължения и отговорности. Настояваме Общинските преброителни комисии да получим писменно мотивите за несъобразяването с нашите протоколи и направените замени в списъците от страна на ТСБ Кърджалии.

Ние, настояваме списъците за контрольорите и преброители да се утвърдят съгласно направените предложения от Общинските преброителни комисии. Ако това не се случи Общинските преброителни комисии няма да носят отговорност за качествато на работата на преброителите и контрольорите при Преброяване 2011.

12. 01.2011 г.

Гр. Кърджали

Председател на ОПК

гр. Ардино /П/

/К. Алиев/

Председател на ОПК

гр. Джебел /П/

/Х. Мехмед/

Председател на ОПК

с. Кирково /П/

/Х. Хасан/

Председател на ОПК

гр. Крумовград /П/

/Ф. Осман/

Председател на ОПК

гр. Кърджали / П/

/С. Бекир/

Председател на ОПК

гр. Момчилград /П/

/Дж. Сюлейман/