299 безработни са постъпили на работа през февруари

През месец февруари 2024г. в област Кърджали на работа са постъпили 299 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 292 лица, по програми за заетост – 0 лица, по мерки за заетост – 0 лице и по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” – 7 лица.
70 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 51 са от групата на специалистите и 178 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 31 лица, със средно 151 и с основно и по-ниско 117 лица.
През месец февруари 2024г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 315 свободни работни места. На първичен пазар на труда – 312 и по програми – 3 свободни работни места /по Програма „Развитие на човешките ресурси”/.
Равнището на безработица през месец февруари 2024. е 10,94% при 5,84% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,03% спрямо месец януари 2024г. /10,91%/, а спрямо месец февруари 2023г. се увеличава с 0,68% /10,26%/.
Към 29.02.2024г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5176, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 17 лица /м.януари 2024г. – 5159/, а в сравнение с месец февруари 2023г. регистрираните безработни са с 321 повече /4 855/.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 6,41% и Момчилград -12,36% а с най-високо – община Ардино – 20,89%.
Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 598 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 32,27% /193/, 29,09% са регистрираните от сектор „Индустрия” /174/, от Аграрния сектор са 2,17% /13/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 218 – 36,45%.
Към м.февруари 2024г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 827 жени /54,61%/ и 2 349 мъже /45,38%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец със 53 /2 774 /, а на мъжете намаля с 36 /2 385 /.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,01% /2071/ и от 50 до 54г. –14,23% /737/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,27% /14/.
Безработните над 50г. са 2808 – 54,25% от общо регистрираните.
Към 29.02.2024г. регистрираните младежи до 29г. са 334, като делът им е 6,45% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 14 лица спрямо предходния месец /348/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 1136 и съставляват 21,95% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 42 /1094/.
По образователна структура регистрираните безработни лица са:
– с висше образование – 385 – души, относителен дял 7,44%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 8 лица .
– безработните лица със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,82% от цялата разглеждана съвкупност и са 2165. Спрямо предходния месец те се увеличават с 14 лица.
– безработните с основно и по-ниско образование са 2626 души или 50,74%. Спрямо предходния месец те се увеличават със 11 лица .
По професионална структура регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 23% /1203/;
– специалисти – 14% /708/;
– без специалност и професия – 63% /3265/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 189. Започналите работа от тези групи през месеца са 30.