Проведе се публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024 на Община Минерални бани

Икономика

На 23.01.2024 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Минерални бани за 2024 г. То се състоя на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси.
Беше представен проект за общински бюджет за 2024 г. Изказани бяха становища, мнения и предложения от страна на местната общност. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Гражданите имаха възможност предварително да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 21.01.2024 г.
Арда нюз