192 безработни са постъпили на работа през август в област Кърджали

През месец август 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 192 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 189 лица, по мерки за заетост – 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2 лица.
52 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 39 са от групата на специалистите и 101 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 23 лица, със средно 109 и с основно и по-ниско 60 лица.
През месец август 2023г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 246 свободни работни места, на първичен пазар на труда 244, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2 работни места.
Равнището на безработица през месец август 2023г. е 10,2% при 5,3% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,1% спрямо месец юли 2023г. /4 776 – 10,1%/, а спрямо месец август 2022г. се увеличава с 1% /4 364 – 9,2%/.
Към 31.08.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 828, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 52 лица /4 776/, а в сравнение с месец август 2022г. регистрираните безработни са със 464 повече /4 364 за м.08.2022г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,7%, а с най-високо – община Ардино – 20,8%.
Област Кърджали се нарежда на 24-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.