Кърджали е на 20-та позиция по равнище на безработица в страната

Равнището на безработица през месец май е 9,4% при 5,1% за страната. Равнището на безработица намалява с 0,4% спрямо месец април 2023г. /4 633 – 9,8%/, а спрямо месец май 2022г. се запазва /4 441 – 9,4%/.
Към 31.05.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 438, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 195 души /4 633/, а в сравнение с месец май 2022г. регистрираните безработни са с 3 по-малко /4 441 за м.05.2022г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5%, а с най-високо – община Ардино – 19,8%.
Област Кърджали се нарежда на 20-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 406 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 33,5% /136/, 26,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /109/, от Аграрния сектор са 1% /4/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 157 – 38,7%.
Към 31.05.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 429 жени /54,7%/ и 2 009 мъже /45,3%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 116 /2 545/, а на мъжете – със 79 /2 088/.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 31.05.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 42,6% /1 891/ и от 50 до 54г. – 13,1% /582/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /21/.
Към 31.05.2023г. безработните над 50г. са 2 473 – 55,7% от общо регистрираните.
Към 31.05.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 261, като делът им е 5,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 13 спрямо предходния месец /274/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 856 и съставляват 19,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 8 /864/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 368 души или 53,3%. Спрямо предходния месец броят им намалява със 90 /2 458/.
Висшистите съставляват 7,7% и са 340. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 4 /336/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 730 души. Те намаляват със 109 спрямо предходния месец /1 839/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 23,4% /1 037/;
– специалисти – 12,6% /561/;
– без специалност и професия – 64% /2 840/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 30. Започналите работа от тези групи през месеца са 22.
През месец май 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 383 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 372 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 9 лица.
96 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 53 са от групата на специалистите и 234 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 34 лица, със средно 179 и с основно и по-ниско 170 лица.
През месец май 2023г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 219 свободни работни места, от тях 216 на първичен пазар на труда. По програми заявените свободни работни места са 3, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.