Кърджали е на 23-то място по безработица сред 28-те области в страната

През месец април 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 414 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 402 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 12 лица.

93 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 49 са от групата на специалистите и 272 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 33 лица, със средно 180 и с основно и по-ниско 201 лица.

През месец април 2023г.  в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 282 свободни работни места, от тях 271 на първичен пазар на труда. По програми заявените свободни работни места са 11, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец април е 9,8% при 5,2% за страната. Равнището на безработица намалява с 0,5% спрямо месец март 2023г. /4 865 – 10,3%/, а спрямо месец април 2022г. се увеличава с 0,3% /4 476 – 9,5%/.

Към 30.04.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 633, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 232 души /4 865/, а в сравнение с месец април 2022г. регистрираните безработни са със 157 повече /4 476 за м.04.2022г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5%, а с най-високо – община Ардино 20,5%.

Област Кърджали се нарежда на 23-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 403 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 33% /133/, 22,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /92/, от Аграрния сектор са 1,2% /5/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 173 – 42,9%.

Към 30.04.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 545 жени /54,9%/ и 2 088 мъже /45,1%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 162 /2 707/, а на мъжете – със 70 /2 158/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 30.04.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 42,3% /1 960/ и от 50 до 54г. – 12,9% /597/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /18/.

Към 30.04.2023г. безработните над 50г. са 2 557 – 55,2% от общо регистрираните.

Към 30.04.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 274, като делът им е 5,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 42 лица спрямо предходния месец /316/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 864 и съставляват 18,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 10 лица /854/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 458 души или 53,1%. Спрямо предходния месец броят им намалява със 124 /2 582/.

Висшистите съставляват 7,2% и са 336 лица. Броят им спрямо предходния месец намалява с 1 /337/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 839 души. Те намаляват със 107 лица спрямо предходния месец /1 946/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 23,5% /1 090/;

– специалисти – 12,4% /573/;

– без специалност и професия – 64,1% /2 970/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 31. Започналите работа от тези групи през м