ОБЯВА

Обяви

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8 от  Глава втора на Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд на Община Ардино,  в изпълнение  Решениe №363 от 26.04.2022година и Решение №380 от  27.05.2022 година на ОбС – Ардино. и Заповед №338 от  09.06.2022 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

На   01.07.2022 година /понеделник/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на  земи от ОПФ на Община Ардино, за ползване по предназначение, както следва:

1.Поземлен имот 24788.12.264, област Кърджали, община Ардино, с. Дядовци, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 681 кв. м, за срок от 10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 14,78 лв.

2.Поземлен имот 22784.11.297, област Кърджали, община Ардино, с.Долно Прахово, м. ДОРУ, вид собств. Стопанисвана от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1499 кв. м, за срок от 10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 32,53 лв.

3.Поземлен имот 22784.11.297, област Кърджали, община Ардино, с. Срънско, м. ЕМИШКЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1726 кв. м, за срок от 10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 37,45 лв.

4.Поземлен имот 73732.10.818, област Кърджали, община Ардино, с. Търносливка, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6617 кв.м., за срок от 10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 143,59 лв.

Тръжни условия:

 

  • Депозит, начин на плащане,оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 30.06.2022 година в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

 

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино