Приключва проектът за местна инициативна група в Момчилград

Приключва проектът ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Момчилград”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. Министерство на земеделието и храните ще посочи дали стратегията за местно развитие, изработена по проекта, ще бъде реализирана. Документът беше внесен в земеделското министерство в края на август.
Основната цел на проекта ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Момчилград” беше създаването на местна инициативна група и приемане на стратегия за местно развитие по подхода „ЛИДЕР”.
Стратегията беше изработена на основата на ситуационен анализ за развитие на общината, социологически проучвания, анкети и изследвания, свързани с свързани със социални, демографски, икономически и образователни процеси и изследвания. Паралелно с това се проведоха информационните срещи и обсъждания с местното население, с формални и неформални лидери от различни сектори – публичен, стопански, културен, социален.Бяха създадени 4 фокус групи: „Земеделски производители и животновъди”, „Гражданско общество и активност на неправителствените организации”, „Проблеми, тенденции, перспективи в областите на здравеопазването, образованието, културата, спорта, младежта и социалната политика”, „Икономика и бизнес инвестиции”. Проведени бяха обучения на екипа по разработване и прилагане на Стратегията за местно развитие, на местни неформални лидери и формални лидери.
Представителите на Местна инициативна група – Община Момчилград се запознаха с работата на МИГ – Панагюрище и МИГ – Каварна. В рамките на проекта обмениха опит и с местна инициативна група в страна – член на ЕС. В Арагон, Испания проучиха опита на Сдружение за развитие и насърчаване на Синко Виляс /ADEFO/, Общинско сдружение за развитие към община Ехеа, запознаха се с реализирани проекти по подхода „ЛИДЕР” като пчелно предприятие, туристически комплекс, предприятие за хлебни и сладки изделия, социален дом, семейна фирма за биотехнологии, семейна фирма за колбаси, хотел.
По проекта за потенциална МИГ в Момчилград беше създадена интернет страница www.migmomchilgrad.com, бяха проведени пресконференции, разпространени бяха информационни материали.