Ограничават ранното пенсиониране

Общество

Да се ограничи достъпът до схеми за ранно пенсиониране. Това е една от мерките, които социалното министерство предлага за преодоляване на дефицита в пенсионната система.Тя е залегнала в Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.).

В момента съществува възможност, ако имате нужният стаж, да се пенсионирате една година по-рано. Това се случва обаче за сметка на по-ниска пенсия, която се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец.В наредба са определени  и категориите труд, които се пенсионират по-рано – това са миньори, пилоти, работници в металургията и др.Учителите също имат право на ранна пенсия, която се отпуска от Учителския пенсионен фонд. Балерините и балетистите придобиват право на пенсия ако имат 25 години осигурителен стаж при навършване на 43 години и 4 месеца.

Друго предложение в стратегията е да се обсъдят възможности за въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, постепенно намаляване на таксите и удръжките.Залага се и идеята за създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените във фазата на натрупване в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.Друга мярка е укрепване на Фонд „Сребърен“ за стабилизиране на пенсионната система и за посрещане на демографските предизвикателства в дългосрочен план.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване, се посочва в проекта на отчет.В края на 2018 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21.3 на сто от населението на страната.В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. с 4.1 процентни пункта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.8 години в края на 2018 година.