С пет проекта извеждат децата от специализираните институции

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Документът има за цел да конкретизира дейностите, задачите, отговорностите и ресурсите за изпълнение на приетата от Министерския съвет в началото на годината стратегия. Заложените в плана дейности са насочени към изграждане на редица нови социални услуги и подобряване на механизмите за осигуряване на тяхната устойчивост, както и ефикасно използване на ресурсите, което да позволи поетапното закриване на съществуващите специализирани институции.

Планът за действие включва разработването и изпълнението на пет проекта: за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания, за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи, за деинституционализация на децата от домовете за деца, лишени от родителски грижи, за развитие на приемната грижа и за кариерно развитие на социалните работници.

С реализирането на плана се цели да се разработи система от социални услуги в общността на територията на цялата страна, които да заменят институционалния тип грижа за деца, в резултат на което да се закрият специализираните институции от класически тип, като се гарантира реинтеграцията или осигуряването за всяко дете на настаняване в семейна среда или в социална услуга от резидентен тип. Предвижда се разработването на правната и регулаторна рамка, необходима за подкрепа на процеса на деинституционализация и подобряването на ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства. Планираните проекти ще бъдат реализирани основно със средства от Структурните фондове на Европейския съюз.