Учредиха „Местна инициативна група Кирково – 2010”

Във връзка с реализирането на Дейност 8 по проект № 431-2-03-18 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Кирково” на 24.11.2010 г. в заседателната зала на Общинска администрация с.Кирково бе проведено учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза “Местна инициативна група Кирково- 2010 ”. На учредяването присъстваха представители на стопанския и нестопански сектор от територията на община Кирково, както и представители на местната власт.

Преди да започне учредяването на МИГ, г-н Ибраим Пачеджиев – експерт по подхода Лидер представи изискванията и задълженията на МИГ по Наредба 23/18.12.2009 г и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Учредяването премина при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза – Местна инициативна група
  2. Приемане на устава на сдружението.
  3. Избор на органи на сдружението.
  4. Определяне на размера на встъпителната имуществена вноска и годишния членски внос.
  5. Приемане на Правилник за обществено-полезна дейност на Сдружението.
  6. Разни.

Предложеният устав се прие единодушно от присъстващите. Състава на Управителния съвет беше предложено да бъде от 9 лица.Предложението беше прието единодушно. За членове на УС бяха избрани следните 9 члена на УС: Сали Рамадан – представител на община Кирково с решение на Общински съвет, Нурхан Салих, Шинаси Сюлейман, Николай Митев, Рушен Идриз, Хафъз Йълмаз, Тасим Хадживейсал, Веселин Аврамов и Пламен Анев.

Единодушно бе приет и правилника за осъществяване на обществено полезна дейност.

По точка 6 от дневния ред бе възложено на Председателя на Управителния съвет със съдействието на експертния състав да подготви и внесе необходимата документация за регистрация на СНЦ „Местна инициативна група Кирково – 2010” в Кърджалийски окръжен съд.