Покана

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически
пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на
туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски туризъм” и работно
облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: „Предоставяне на обучения за
придобиване на професионална квалификация“ по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За
младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – данни за кандидата;
2. Техническо предложение за изпълнение, съответстващо на Техническата спецификация
и на другите условия, описани в Изисквания на Възложителя, приложени към настоящата
покана.
3. Ценово предложение.
4. Срок на валидност на офертата
5. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160 от 01.06.2016г.( по образец – Приложение 2)
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана,
подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.

pokana_predstaviane_oferti