Отвориха офертите за ремонт на В и К-мрежата в Кърджали

Днес в 14,00 часа комисия, назначена със заповед на кмета инж.Хасан Азис отвори публично постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Преди това председателят на комисията инж.Катя Митовска, главен инжeнер на община Кърджали, прочете заповедта на кмета, според която комисията трябва да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.

Главният юрисконсулт Крум Трингов обяви пред присъстващите, сред които и кмета инж. Хасан Азис, че  до указания законов срок – 16,00 часа на 18.04.2013г., са постъпили четири оферти на обединенията : „Ахридос 2013”, „Аквабилд Кърджали”, „Воден цикъл Кърджали” и „ВиК Кърджали”.

До два месеца комисията трябва да класира участниците в търга.

Арда нюз