Кметът Ресми Мурад: Ардино добива все по-европейски вид

Отчет за дейността на общинската администрация през 2010 година направи кметът на община Ардино Ресми Мурад. Събитието се проведе снощи в препълнената зала на читалище „Родопска искра”. Той запозна присъстващите с провежданата успешна инвестиционна политика, с постигнатото в административната дейност, системата за финансово управление и контрол, финансовата политика на общината, местните данъци и такси. Кметът акцентира още върху реализираните проекти през 2009 г. и проектите в процес на подготовка, стопанската политика, селското и горско стопанство, строителството и дейностите, свързани с териториално-селищното устройство, околната среда, образованието, културата, спорта и здравеопазването.

През текущата година на територията на община Ардино бяха реализирани доста проекти от местно значение. Особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само обликът на град Ардино, но и на селата, разположени на територията на общината. Асфалтирани бяха дори и най-отдалечените населени места в общината, които преди това бяха кални и прашни пътеки, каза Ресми Мурад. Той добави още, че изцяло е обновена тротоарната настилка в града, междублоковите пространства са озеленени и са изградени детски площадки, каквито има във всеки европейски град. Осветени бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени дейности през годината град Ардино все повече започва да придобива европейски вид, каза още кметът Ресми Мурад.

С решение № 253 на Общински съвет – Ардино от 28.01.2010 г. бе одобрен бюджетът на общината в размер на 6 606 318 лв. На 18-ти август т.г. бюджетът бе актуализиран на 7 282 471 лв. След всичките изброени актуализации, общият размер на бюджета за 2010 г. към 22-ри ноември достигна 7 497 543 лв. от които за държавни дейности – 4 464 730 лв и за местни дейности – 3 032 813 лв.

Здравното обслужване на населението се организира от МБАЛ – Ардино ЕООД, филиал на Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ – Кърджали в Ардино, 11 практики за първична и извънболнична помощ, 11 практики по дентална извънболнична първична помощ, 5 специализирани кабинети за индивидуална доболнична медицинска помощ и 6 здравни кабинета в общинските училища и детски градини. Градоначалникът отбеляза още, че от бюджета на общината през 2010 г. на МБАЛ – Ардино са предоставени 100 000 лева за закупуване на медицинска апаратура. Внесен е инвестиционен проект за подобряване на сградата. Общината е кандидатствала пред НСОРБ за осигуряване на допълнително финансиране на общината в Държавния бюджет за 2010 г. в съответствие със Закона за лечебните заведения е внесено заявление за пререгистрацията на МБАЛ – Ардино в Районния център по здравеопазване със съществуващите 50 легла.

До днешна дата са взети над 115 решения, които са важни за социално-икономическото развитие на общината, подобряването на услугите и разрешаването проблемите на населението.

Ресми Мурад е единственият кмет от област Кърджали, който се отчита пред избирателите си в края на всяка година. Той изказа благодарност за доброто взаимодействие с общинския съвет.