НОИ с ключова информация за пенсионерите! От 1 юли ще бъдат увеличени всички пенсии, отпуснати до 31.12.2023 година

Считано от 1 юли 2024 г. ще бъдат осъвременени всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2023 г. Увеличение с 11% ще получат всички пенсионери, чийто пенсии са с начална дата преди 1 януари на настоящата година.

Увеличението с 11% е върху действителния или запазен размер на пенсията без изплащаните към нея добавки. Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяването се извършва за всяка поотделно.

Ако осъвремененият размер е под минималния за съответния вид пенсия, тя се приравнява към него, а ако е над максималния, който остава 3400 лв. – се ограничава до този размер.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли се увеличава от 523,04 лв. на 580,57 лв.

За пенсионерите, които са се пенсионирали в условията на недостигащ стаж, минималният размер е 493,49 лв. (85% от 580,57 лв.)

С постановление на Министерския съвет от днес социалната пенсия за старост е определена в размер на 307,07 лв. (увеличение също с 11%). Това увеличение се отразява положително и на редица други пенсии, които са обвързани с този показател – социална пенсия за инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност и др. Добавката за чужда помощ пък се увеличава от 207,48 лв. на 230,30 лв. (75% от 307,07 лв.)

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва, като се увеличи действителният или запазен размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което наследствените пенсии се определят в съответните проценти в зависимост от броя на наследниците.

Още едно увеличение от 1 юли 2024 г. ще получат около 675 000 души, които имат отпусната т. нар. „вдовишка добавка“. Пенсиите на техните наследодатели първо ще бъдат осъвременени с 11%, след което добавката ще им бъде изменена в размер на 30% от пенсията на починалия съпруг. Досега процентът на добавката беше 26,5%.

Изплащането на пенсиите за този месец ще започне от 8 юли (понеделник) и ще продължи до 22 юли (понеделник) по предварително обявен график от пощенските станции. Преводите по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли.

Общият брой на пенсионерите в област Кърджали за месец юли е 62 014 души, като на 13 886 от тях ще бъде изплатена увеличената „вдовишка добавка“. Пенсионерите с минимален размер на пенсията са 21 216.

Разпореждания за определените нови размери на пенсиите няма да бъдат изпращани на пенсионерите. Всеки, който желае, може да получи разпореждане на място в приемните на териториалното поделение на НОИ – Кърджали, изнесените работни места в гр. Ардино, с. Кирково, гр. Крумовград и гр. Момчилград. Друга възможност е получаването по пощата с препоръчано писмо или чрез Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ, раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“, рубрика „Отпуснати пенсии“ – „Актуална справка за пенсионер“. Разпорежданията, с които е извършено осъвременяването, са налични в същия раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“ на ЕПЕУ – рубрика „Постановени разпореждания“.

Единният портал на НОИ се достъпва чрез използване на основните средства за електронна идентификация – персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция за приходите и всички видове квалифицирани електронни подписи, издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас.

Арда нюз