1 655 лева е брутната заплата в Кърджали

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2024 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.6% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 31.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.6% (до 10.4 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.4% и достигат до 20.7 хиляди.
В края на март 2024 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.1%.
В сравнение с края на март 2023 г. наетите в обществения сектор нарастват с 6.6% (или с 0.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 3.1% (или с 0.6 хил.).
През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 3.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 1 655 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 841 лв., а за частния – 1 565 лева.
През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 19.7% в сравнение със същия период на предходната година и вече е 1 655 лева.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2024 г. област Кърджали е на 18-мо място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 3 037 лв., Варна – 2 003 лева и София – 1 972 лева.