Новият единен портал за електронни услуги на НОИ и неговите предимства за осигурените лица, пенсионерите и осигурителите

НОИ предостави на потребителите достъп до новия си Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ), разработен и надграден по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите, и предоставяне на електронни административни услуги” и проект BG05SFOP001-1.020-0001 „Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания”, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“.
Порталът консолидира всички съществуващи в НОИ платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания и е интегриран с централизираните системи е-Автентикация и Система за сигурно електронно връчване, поддържани от Министерството на електронното управление.
ЕПЕУ осигурява единна входна точка за достъп чрез използване на следните средства за електронна идентификация – персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на НАП и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги в България. Порталът предоставя възможност за заявяване на електронни услуги от осигурени/самоосигуряващи се лица и осигурители, организирани в пълен Каталог на услугите, както и достъп в режим 24/7 до агрегираната информация в единните осигурителни досиета на всяко осигурено/самоосигуряващо се лице, всеки осигурител, в това число получаващите обезщетения. Достъпен е от секцията „Е-услуги и справки“ на интернет страницата на НОИ, като се предвижда впоследствие напълно да я замени. За да се осигури плавен преход и обслужване на нуждите на потребителите, временно е запазено цялото съдържание на рубрика. За улеснение на клиентите на НОИ е публикувано Ръководство на потребителя за работа с ЕПЕУ, чиято цел е да подпомага лицата в работата им с Единния портал за електронни услуги на НОИ.
Единният портал за електронни услуги на НОИ предоставя на потребителя възможност за търсене в съдържанието на данните в осигурителните досиета. Част от филтрите за търсене на данни са задължителни, а други са опционални и дават възможност за филтриране на информацията по въведени критерии. При избор на линк за преглед на документ, ЕПЕУ визуализира документа с възможност за преглед и изтегляне на файла. Определени полета предлагат линкове към допълнителна или по-детайлна информация.
Подробна информация относно функционалностите на новия портал за електронни услуги потребителите могат да намерят в бр. 1 на Бюлетин на НОИ, който е публикуван в рубриката „Публикации/ Издания на НОИ“ на интернет страницата на института.