Управление на отпадъци, проекти и програми бяха обсъдени на кметска среща в Ардино

Управлението на отпадъците в община Ардино бе основната тема, обсъдена по време на редовната месечна среща на кмета Изет Шабан с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината. В нея участие взеха председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, секретарят на общината инж. Кемал Алиев. Тук бяха още гл. инспектор Калин Грудев, началник на Районната служба на „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН“ в Ардино и председателят на Общинския съвет на БЧК-Ардино Бахар Реджебов.
Кметът Изет Шабан отбеляза, че община Ардино вече има актуализиран морфологичен анализ на битовите отпадъци за четирите сезона. Той подчерта, че общината е въвела система за разделно събиране на отпадъци по схемата „от врата на врата“ в град Ардино и големите населени места с цел намаляване на количеството на отпадъците, извозвани до Регионалното депо в Кърджали, разходите за транспорт и депониране. „Ние трябва да работим много сериозно, защото ако не работим сериозно няма как да постигнем желания резултат. В момента разделното събиране включва отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и пепел. Въведохме разделно събиране в по-големите населени места и квартали, където вече има и поставени специални контейнери. Той апелира кметовете на населените места да контролират контейнерите с отпадъци по техните населени места за да не се изхвърлят в тях строителни отпадъци, пепел, пясък, пръст, градински отпадъци, а само битови. „Призовавам чрез вас всички жители на община Ардино да подходят отговорно към този проблем, защото ние трябва час по-скоро да намалим отпадъците, които извозваме до Регионалното депо“, заяви Изет Шабан.
По време на срещата бяха обсъдени още темите свързани с управлението на проектите, включени в програмата за капиталовите разходи, както и общата рамка за проектните предложения от кметовете на населените места, която рамка трябва да бъде готова до края на април.
Калин Грудев, началник на Районната служба на „ПБЗН“ в Ардино запозна кметовете с изискванията за пожарна безопасност при пролетното почистване на имотите, градините в близост до горските територии. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
По време на срещата председателят на Общинския съвет на БЧК-Ардино Бахар Реджебов съобщи, че Българския червен кръст в Ардино стартира кампания за предоставяне на помощи от хранителни продукти в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд с управляващ орган на Програмата – Агенцията за социално подпомагане. Пунктът за получаването на помощите в град Ардино се намира в сградата на физкултурния салон на бившето училище ПГ „Хр. Смирненски“ (Оздравително – Климатично). В селата помощите ще бъдат предоставени чрез специален транспорт до 10 април 2024 г.