5 558 работещи от Кърджалийско с нови пенсии

Изплащането на пенсиите през април 2024 г. чрез пощенските станции ще започне от 8 април (понеделник) и ще приключи на 22 април (понеделник). Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 април. И тази година през месец април ще бъдат преизчислени пенсиите на работещите пенсионери в цялата страна. Те са общо над 350 000 души. В област Кърджали вече преизчислените си пенсии още през този месец ще получат 5 558 пенсионери, докато обработката на плащанията на други 890 продължава.

На служебно преизчисляване подлежат пенсиите, свързани с трудова дейност. Това са пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление за преизчисляване на пенсията с придобития осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните от Регистъра на осигурените лица, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година, и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

Преизчислените пенсии се изплащат до следващото ежегодно преизчисляване, като върху тях се отразява и осъвременяването на пенсионните плащания от 1 юли на съответната година.

Националният осигурителен институт (НОИ) няма да изпраща разпореждания с новите размери на пенсиите след служебното преизчисление. Те се връчват при поискване от всяко лице в териториалните поделения на институцията. Пенсионерите могат да направят справка за издадените разпореждания и чрез електронните услуги на интернет страницата на НОИ с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис. Такава справка може да бъде направена и чрез Единния портал за електронни услуги, също на страницата на НОИ.

Подробна информация за ежегодното служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери е налице в рубрика „Актуално“ на интернет страницата на НОИ.

Арда нюз