Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на (НОИ)

От днес стартира програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2024 г. НОИ подписа договори с 21 юридически лица за общо 50 лечебни заведения изпълнители на дейността.

Програмата и през тази година ще бъде с продължителност от 10 дни за всяко лице, като цената на нощувките и частичната помощ за хранене в размер на 9,00 лв. за всеки ден от престоя се поемат от средствата на държавното обществено осигуряване. Предоставят се и средства за назначени и ползвани до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица, чиито заболявания са диагностично уточнени и е установена необходимостта от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ. Те трябва да са осигурени за риска общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука. За тях трябва да са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Тези изисквания не се отнасят за лицата, които са получили увреждания в резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Друга група правоимащи лица са тези, които получават пенсия за инвалидност и не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете и срокът на инвалидността им в експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) не е изтекъл.

Съгласно извършените наскоро промени в Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, отпада задължението на лицата с определени 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност да представят в НОИ експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Те обаче трябва представят посоченото решение при постъпване за лечение в санаториумите.

През 2023 г. от област Кърджали по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ са се лекували общо 640 лица, за което са изплатени 355 587.20 лв.

Цялата информация относно условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, можете да намерите на интернет страницата на НОИ в рубриката „Физически лица“/„Обезщетения и помощи по българското законодателство“/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация“.