Спад на престъпността на територията на област Кърджали, отчита МВР

Водещи, Криминале

Коефициентът на криминална престъпност на територията на област Кърджали е намален. Този показател е един от най-ниските в страната. Регистрирани са 491 криминални престъпления на 100 000 жители, при 516 през 2022 г.
Отчита се спад с 41 броя /4,93 %/ на регистрираните 790 криминални деяния през 2023 г. при 831 през 2022 г.
От регистрираните 790 криминални престъпления са разкрити 540. Разкриваемостта – 68,3 %, е увеличена с 3 пункта спрямо предходната година. Разкрити са и 88 престъпления, регистрирани предходни години. Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 11,7 %. Регистрираните са 93 деяния. През 2023 г. не са регистрирани умишлени убийства при 1 такова деяние през предходната година.
Регистрираните 218 престъпления против собствеността са увеличени с 9 броя. Разкриваемостта на престъпленията против собствеността е 50 %, при 40 %, през 2022 г.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През периода се отчита ръст с 10 % на тези деяния, които са 147 при 133 през 2022 г. Разкриваемостта – 50 % на регистрираните 147 кражби, бележи ръст с 2 пункта.
През периода са регистрирани 2 джебчийски кражби, които са разкрити.
Вломните кражби са 8, от тях 4 са разкрити. Незначителен спад с 1 деяние се наблюдава при домовите кражби. Регистрирани са 17 кражби при 18 през предходната година. При кражбите от магазини се отчита ръст с 12 деяния – от 15 на 27 през 2023 г. От регистрираните 27 кражби от магазини са разкрити 17 /разкриваемост 63 %/.
Значителен ръст бележат кражбите на части и вещи от МПС – регистрани са 14 престъпления /при 6 през 2022 г./, от които са разкрити 8 /разкриваемост 57 %/.
Измамите бележат спад. Регистрирани са 9 деяния при 17 през предходната година. Сред тях няма „телефонни“ измами. Към края на миналата година са разкрити 4 от регистрираните измами.
Запазва се тенденцията структуроопределящи да са общоопасните престъпления – 351 броя, равняващи се на 44,4 % от извършените криминални деяния. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 57 % от общоопасните деяния.
Разкриваемостта на общоопасните престъпления е 77 %. Разкрити са 5 от регистрираните 10 палежа.
Приключена е работата по 39 от регистрираните 52 престъпления, свързани с наркотични вещества.
Разкриваемостта на регистрираните 8 посегателства спрямо МПС е 63 %. Разкрити са 5 от регистрираните 8 случая.
Запазва се тенденцията за извършване на голяма част от престъпленията в градовете – 53%.
Установените са 526 извършители на криминални престъпления. Граждани с минали осъждания са извършили 44,2 % от разкритите през периода престъпления,
Регистрираните 149 икономически престъпления бележат ръст с 10 броя. Преобладават престъпленията против стопанството – 66 броя с дял 44 %, следвани от документните престъпления – 59, престъпленията против собствеността – 9, престъпленията против интелектуалната собственост – 5 и подкупите – 4 броя.
Разкритите 77 икономически престъпления са увеличени с 15 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 52 %, бележи ръст с 10 пункта. Разкрити са още 19 деяния, регистрирани през предходни години.
Оперативната обстановка по линия на охраната на обществения ред се характеризира като сравнително спокойна.
Извършените на обществени места 453 престъпления бележат спад с 47 броя. От тях са разкрити 331 престъпления, при запазена разкриваемост – 73 %.
Работено е по 81 преписки за домашно насилие. В повечето случаи, извършителите на домашно насилие са с нисък социален статус. Често пъти този вид деяния са извършени след употреба алкохол. Констатирани са 7 случая на неизпълнение на заповеди за защита, по които са образувани досъдебни производства.
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на 308 масови мероприятия, като не са допуснати нарушения. Провеждани са специализирани полицейски операции в малките населени места и вилни зони, в т.ч. и съвместно със служители на ЗЖУ, с цел противодействие на престъпността, нарушенията по ЗДвП и на обществения ред. Мобилни екипи от ОДМВР провеждат всеки месец срещи по график с жителите на отдалечени населени места.
Към 31.12.2023 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Кърджали, са регистрирани 368 пътнотранспортни произшествия, 160 от които тежки ПТП с 13 загинали и 217 ранени граждани. Сравнението с 2022 г. показва ръст с 42 броя на тежките ПТП, със 70 на ранените и с 4-ма на загиналите граждани. Броят на леките ПТП (208) е намален с 2 броя. Първостепенна причина за възникване на ПТП с пострадали по вина на водачите е несъобразената скорост с други условия – 43 бр., следвана от несъобразена скорост с пътните условия -26 бр., друго нарушение на водача – 21 бр., отнемане предимство на пешеходец – 10 бр., неспазване на дистанция – 10 бр.
През годината са установени 70986 нарушения на ЗДвП и КЗ /в т.ч. и констатираните нарушения за скорост/, което е с 24542 повече в сравнение с 2022 г.
Съставени са 5747 актове за установени административни нарушения /АУАН/, при 5614 за 2022 г. – със 133 АУАН повече. С 3870 е увеличен броят на установените нарушения с фиш – 17396 при 13526 през сравнявания период.
В резултат на активно използване на всички технически средства за контрол на скоростта констатираните през 2023 г. нарушения за скорост, установени с камерите, зачислени в структурните звена на ОДМВР-Кърджали, са с 20519 повече.
Установено е добро взаимодействие с представителите на местната власт, съд, прокуратура. Организирани са работни срещи между прокурори, съдии и разследващи полицаи. Периодично са провеждани работни срещи и извършвани съвместни проверки в рамките на специализирани операции със служители от Областната администрация, Общинската администрация, дирекция “Социално подпомагане“, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, РЗИ, ОДБХ, Инспекцията по труда, РСПБЗН, ЗЖУ.
През годината, в сектор „БДС“ и паспортните звена в РУ гражданите са получили 67676 услуги. Издадени са 67261 паспорта, лични карти и свидетелства за правоуправление на МПС, от които 21631 бързи и 8466 експресни и ускорени услуги.
Организирани са мобилни екипи за прием на заявления за лични документи на граждани в институции, фирми и населени места.
Арда нюз