РИОСВ – Хасково състави 8 акта за нарушения през януари

Общество

Служителите на екоинспекцията в Хасково извършиха 60 проверки на дейността на 50 обекта в областите Хасково и Кърджали през януари. В рамките на осъществения контрол са дадени 17 предписания. Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения – за разораване на имоти в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, за неподдържане на необходимото качество на вода в съответствие с изискванията и комплексно разрешително за работа на големи обекти, за неизпълнение на предписание за оросяване на път, за неизпълнени в срок мерки по прилагане на план за закриване на депа – сгуроотвали. Издадени са 7 наказателни постановления – 2 по Закона за управление на отпадъците и 5 по Закона за биологичното разнообразие, сключено е едно споразумение – по Закона за водите. Извършени са 24 проверки по постъпили жалби и сигнали.
През месец януари служителите от направление „Чистота на атмосферния въздух“ извършиха проверка на ТЕЦ „ Марица 3 “ – Димитровград: във връзка с подаден сигнал за замърсяване на въздуха и за проверка изпълнение на дадено предписание за прекратяване на изпускане на неорганизирани емисии от сградата на котелно помещение. При извършения обход на производствената площадка е констатирано изпускане на неорганизирани емисии. Дадено е предписание да се предприемат и изпълнят мерки за прекратяване изпускането на неорганизирани емисии от западната страна на сградата на котелно помещение.
Експертите от направление „ Биологично разнообразие“ са извършили 16 проверки, като плановите са свързани с контрол на режима на опазване и стопанисване на защитени територии. Извънредните проверки са за реализация на инвестиционни намерения в границите на защитени зони, относно бедстващи защитени видове, регистрация на нови поколения папагали и във връзка с предложения за обявяване на нови вековни дървета. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения за установени разоравания на пасища в нарушение на забрани относно защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000.
Арда нюз