Приключи проектът „Воден цикъл 2“

Водещи, Икономика

Проектът „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“ приключи, обявиха на финална пресконференция от Водното дружество.

Мега проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и е на обща стойност 67 762 390.21 лв, от които Безвъзмездна финансова помощ – 42 288 174,21 лв., допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 7 462 618.96 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Собственият принос на Бенефициента „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Кърджали е в размер на 6 797 050,84 лв.

Проектът стартира през октомври 2019 г. , а финалът му е до края на 2023 г.

„Проектът е изпълнен в срок и в рамките на предвидения бюджет. Процесът на изпълнението му дълъг. Благодаря на всички кърджалийци и жителите на околни населени места за проявеното търпение и разбиране.“, каза управителят на „ВиК“ ООД инж. Славчо Славков.

По мега проекта, включващ 7 обекта, са извършени следните дейности:

По компонент „Водоснабдяване”:

Агломерация Кърджали

Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец: Реконструкция на съоръженията по пътя на водата и по пътя на утайката, както и изграждане на нови съоръжения – озонатор и съоръжение за третиране на технологични отпадъчни води
Реконструкция на магистрален водопровод на Вод.Сист.„Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец – 16 838 м;
-Реконструкция на главните водопроводи на Водоснабдителна Система Боровица – от ПСПВ Енчец до резервоар НР 13000м3 и до резервоар НР 5000м3 – 5 399,69 м;
-Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали – 10 383,47 м.;
-Изграждане на втора камера на НР 5000м³.

Агломерация Момчилград: Реконструкция на 1 037 м и доизграждане на 211 м вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград;

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

Агломерация Кърджали
Доизграждане на 10 489,00 м и реконструкция на 1 106,00 м канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна гледка;
Доизграждане на 2 679 м и реконструкция на 562 м канализационна мрежа в с. Резбарци;
Доизграждане на 2 233 м и реконструкция на 164 м канализационна мрежа в кв. Прилепци;
Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.

Основите цели, изпълнени по проекта са: Осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи, осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, посочи инж. Славков.