389 започнаха работа през ноември

Икономика

През месец ноември 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 389 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 271 лица, по програми за заетост – 116 лица, по мерки за заетост – 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице.
76 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 50 са от групата на специалистите и 263 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 35 лица, със средно 146 и с основно и по-ниско 208 лица.
През месец ноември 2023г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 149 свободни работни места. На първичен пазар на труда – 148 и по програми – 1 свободно работно място /по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”/.
Равнището на безработица през месец ноември 2023г. е 10,5% при 5,5% за страната. Равнището на безработица намалява с 0,2% спрямо месец октомври 2023г. /10,7%/, а спрямо месец ноември 2022г. се увеличава с 0,9% /4 555 – 9,6%/.
Към 30.11.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 961, като спрямо предходния месец е отчетено намаление със 108 лица /5 069/, а в сравнение с месец ноември 2022г. регистрираните безработни са с 406 повече /4 555 за м.11.2022г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 6,1%, а с най-високо – община Ардино – 20,4%.
Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 687 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 32,8% /225/, 22,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /157/, от Аграрния сектор са 2,9% /20/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 285 – 41,5%.
Към 30.11.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 749 жени /55,4%/ и 2 212 мъже /44,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 108 /2 857/, а на мъжете се запазва.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 30.11.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 39,6% /1 964/ и от 50 до 54г. –13,5% /670/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,6% /29/.
Към 30.11.2023г. безработните над 50г. са 2 634 – 53,1% от общо регистрираните.
Към 30.11.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 370, като делът им е 7,5% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с двама спрямо предходния месец /372/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 904 и съставляват 18,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 63 /967/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 454 души или 49,5%. Спрямо предходния месец броят им намалява със 141 /2 595/.
Висшистите съставляват 8,3% и са 411. Броят им спрямо предходния месец се запазва.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42,2% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 096 души. Те се увеличават с 33 спрямо предходния месец /2 063/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 23,7% /1 178/;
– специалисти – 14,2% /704/;
– без специалност и професия – 62,1% /3 079/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 30. Започналите работа от тези групи през месеца са 14.