Основен ремонт ще намали разходите за енергия на детска градина в Момчилград

Проектът на Община Момчилград за „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на детска градина „Щастливо детство“ в Момчилград“ е в списъка с одобрените за финансиране проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Предстои да бъде сключен и административен договор с Държавен фонд „Земеделие“, на обща стойност в размер на 912 852,14 лв.
Проектът предвижда основен ремонт на общинската сграда на детското заведение, а целта е повишаване на нейната енергийна ефективност. Ще бъде подменена старата отоплителна система с термопомпена система за отопление и охлаждане. Ще се монтира енергийно ефективно осветление и ще бъде изградена фотоволтаична електроцентрала, която ще захранва сградата. След основния ремонт ще се намалят разходите за енергопотребление в ДГ „Щастливо детство“ и ще се намалят годишните й разходи за експлоатация и поддръжка. Чрез модернизацията и осъвременяването на сградния фонд ще бъде създадена по-привлекателна образователна среда за децата и учителите, което ще допринесе за подобряване на условията за предоставяне на съвременно и конкурентно образование в детската градина.