Ерол Мюмюн прекрати обществената поръчка за изграждане на Паметник на толерантността в Кърджали

Водещи, Общество

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн прекрати обществената поръчка за изграждане на “Обелиск на толерантността”.

Решението за прекратяване е продиктувано от необходимостта от допълнително прецизиране на условията на поръчката съобразно постигане на най-изгодни финансови условия за Възложителя и минимизиране риска от неправилно тълкуване на поставените изисквания, е записано в мотивите на кмета, публикувани на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Обществената поръчка за: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността“ е открита с Решение на бившия кмет на общината доц. д-р инж. Хасан Азис от 19.10.2023 година. Прогнозната стойност на поръчката към датата на обявяването й е в размер на 400 000 лв. без ДДС.

Видно от обявлението за поръчка и документацията за участие, същата е „прогнозна“, а не „абсолютна“. Определената от възложителя прогнозна стойност представлява максимална цена за изпълнение на поръчката и непоставянето на изискване, че „оферентите, надвишили прогнозната стойност, се отстраняват от участие“ създава предпоставка за получаване, допускане и класиране на оферти, надвишаващи прогнозната стойност на поръчката., пише още в решението за прекратяване на обществената поръчка на кмета Ерол Мюмюн.

Според Мюмюн заради липсата на цялостно осигурено финансиране за дейностите, приемането и допускането на оферти, надвишаващи прогнозната стойност може да доведе до допълнителна финансова тежест за Възложителя. Община Кърджали е бюджетен разпоредител с публични средства и сключването на договор надвишаващ стойността на обявената прогнозна стойност би било в разрез с основната цел на закона, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на публични средства., се посочва още в решението.

За да не бъде ощетена община Кърджали се налага прекратяване на обществената поръчка за изграждане на „Обелиск на толерантността.“, тъй като поради изтичане на законоустановените срокове, вече не могат да се правят поправки в документацията., става ясно от мотивите на кмета Ерол Мюмюн.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му.