Двойно по-голяма безработица в Кърджали в сравнение със страната

Водещи, Икономика

Област Кърджали се нарежда на 25-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната

 

Равнището на безработица през месец октомври 2023г. в област Кърджали  е 10,7% при 5,5% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,5% спрямо месец септември 2023г. /10,2%/, а спрямо месец октомври 2022г. се увеличава с 1,5% /4 364 – 9,2%/., съобщиха от Бюрото по труда.

Към 31.10.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 069. Спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 253 души, а в сравнение с месец октомври 2022г. регистрираните безработни са с 565 повече.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,9%, а с най-високо – община Ардино – 20,4%.

Област Кърджали се нарежда на 25-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните на трудовата борса през месеца са 903 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 32,8% /296/, 27,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /252/, от Аграрния сектор са 2,3% /7/. Безработните, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 334 – 37%.

Към 31.10.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 857 жени /56,4%/ и 2 212 мъже /43,6%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец със 127, а на мъжете се увеличава със 126.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.10.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,2% /2 038/ и от 50 до 54г. –13,6% /691/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /26/. Безработните над 50г. са 2 729 или 53,8% от общо регистрираните. Регистрираните младежи до 29г. са 372, като делът им е 7,3% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 32 спрямо предходния месец /340/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 967 и съставляват 19,1% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 23 /944/. Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда., коментират трудовите посредници.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 595 души или 51,2%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 52 /2 543/. Висшистите съставляват 8,1% и са 411. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 27 /384/. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 063 души. Те се увеличават със 74 спрямо предходния месец /1 889/.

По професионален признак регистрираните безработни са: с работнически професии – 23,3% /1 183/; специалисти – 13,6% /689/; без специалност и професия – 63,1% /3 197/. Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 31. Започналите работа от тези групи през месеца са 11.

През месец октомври 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 359 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 318 лица, по програми за заетост – 21 лица, по мерки за заетост – 19 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице., съобщиха още от Бюрото по труда в Кърджали. 91 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 67 са от групата на специалистите и 141 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 49 лица, със средно 169 и с основно и по-ниско 141 лица.

През месец октомври 2023г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 443 свободни работни места, на първичен пазар на труда 291, по програми свободните работни места са 135, като от тях 1 е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 17.