395 безработни са постъпили на работа през септември в област Кърджали

Икономика

През месец септември 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 395 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 394 лица,  по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице.

97 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 109 са от групата на специалистите и 189 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 86 лица, със средно 177 и с основно и по-ниско 132 лица.

През месец септември 2023г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 383 свободни работни места, от тях 374 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 7, като от тях 1 е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 2.

Равнището на безработица през месец септември е 10,2% при 5,3% за страната. Равнището на безработица не се променя спрямо предходния месец, а спрямо месец септември 2022г. е по-високо с 0,9% /9,3%/.

Към 30.09.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 816, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 12  души, а в сравнение с месец септември 2022г. регистрираните безработни са с 433 повече /4 383 за 09.2022г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,7%, а с най-високо – община Ардино – 20,8% и община Черноочене – 16,5%.

Област Кърджали се нарежда на 23-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 627 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 33,2% /208/, 27,4% са регистрираните от сектор „Индустрия” /172/, от Аграрния сектор – 2,6% /16/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 231 – 36,8%.

Към 30.09.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 730 жени /56,7%/ и 2 086 мъже /43,3%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 27 /2 757/, броят на мъжете се увеличава с 15 /2 071/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 30.09.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 41,6% /2 002/ и от 50 до 54г. – 13,2% /636/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /26/.

Към 30.09.2023г. безработните над 50г. са 2 638 – 54,8% от общо регистрираните.

Към 30.09.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 340, като делът им е 7,1% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 11 спрямо предходния месец /329/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 944 и съставляват 19,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 19 /925/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 543 души или 52,8%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 14 лица /2 557/.

Висшистите съставляват 8% и са 384. Броят им спрямо предходния месец намалява с 18 /402/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39,2% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 889 души. Те се увеличават с 20 спрямо предходния месец /1 869/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 22,8% /1 099/;

– специалисти – 13% /626/;

– без специалност и професия – 64,2% /3 091/.