Поредна сесия на Общински съвет – Ардино

Общинският съвет в Ардино проведе поредното си редовно заседание. В дневния ред бяха включени 14 докладни записки. Общинските съветници приеха решение, с което упълномощават кмета на общината инж. Изет Шабан, за издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за проект „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино“ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г.
С голямо мнозинство общинските съветници дадоха съгласието си за стартиране на подготовка за учредяване на „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Източни Родопи: Кърджали – Ардино – Момчилград“ за кандидатстване по процедура „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.
Общинският съвет в Ардино прие решение за промяна броя на потребителите от 54 на 100 на социалната услуга „Асистентска програма“ в Община Ардино, считано от 1 октомври 2023 г.
Местните парламентаристи изразиха още съгласие община Кърджали да кандидатства с проектно предложение „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград“ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа /клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на община Кърджали – собственик на регионалното депо.
Разгледани и приети бяха докладни записки, свързани с разпореждане с имоти – общинска и частна собственост.
Гюнер ШЮКРИ