Кърджали е на 24-то място по безработица в страната

Равнището на безработица през месец юли 2023г. е 10,1% при 5,2% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,5% спрямо месец юни 2023г. /4 519 – 9,6%/, а спрямо месец юли 2022г. се увеличава с 1,1% /4 264 – 9%/.

Към 31.07.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 776, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 257 лица /4 519/, а в сравнение с месец юли 2022г. регистрираните безработни са с 512 повече /4 264 за м.07.2022г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,7%, а с най-високо – община Ардино – 20,6%.

Област Кърджали се нарежда на 24-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 676 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 32,8% /222/, 27,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /188/, от Аграрния сектор са 0,9% /6/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 260 – 38,5%.

Към 31.07.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 693 жени /56,4%/ и 2 083 мъже /43,6%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец със 184 /2 509/, а на мъжете – със 73 /2 010/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.07.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 41,6% /1 986/ и от 50 до 54г. – 13,2% /631/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /20/.

Към 31.07.2023г. безработните над 50г. са 2 617 – 54,8% от общо регистрираните.

Към 31.07.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 334, като делът им е 7% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 50 спрямо предходния месец /284/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 890 и съставляват 18,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 25 /865/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 532 души или 53%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава със 131 /2 401/.

Висшистите съставляват 7,5% и са 356. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 22 /334/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 888 души. Те се увеличават със 104 спрямо предходния месец /1 784/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 23,4% /1 120/;

– специалисти – 12,3% /587/;

– без специалност и професия – 64,3% /3 069/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 22. Започналите работа от тези групи през месеца са 29.

През месец юли 2023г.  в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 205 свободни работни места, като всички са на първичен пазар на труда.

През месец юли 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 186 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 184 лица, по програми – 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице.

42 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 38 са от групата на специалистите и 106 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 19 лица, със средно 98 и с основно и по-ниско 69 лица.