Проектобюджетът на Община Кърджали за 2023г. възлиза на 106 876 000 лева

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Кърджали за 2023г. възлиза на 106 876 000лв.

В сравнение с началния план за 2022г. от 88 880 000 лв. увеличението е  над 20 %., се посочва в докладна записка от кмета на общината доц. д-р Хасан Азис.

Предвидените приходи в  бюджета на Община Кърджали за 2023г. са:  средства от държавата в размер на 77 245 833лв. и от местни приходи – 20 266 140 лв.  Към тях са прибавени 11 083 002 лв. от остатъка по банкови сметки от 2022 г.

Планираните разходи за 2023 година са в размер на 106 876 000 лв. и подсигуряват издръжката на дейностите в бюджетната сфера.

За държавни дейности са предвидени 66 194 756 лв., за местни – 39 650 124 лв.  1 031 120 лв. са заложените средства за дофинансиране от местната хазна.

За заплати и социални осигуровки на  учители, възпитатели и друг персонал в общински училища, детски градини, ОДК и обсерватория., както и за издръжката на ученици и на деца в детските градини, и стипендии за учащи са предвидени  49 064 007 лева.

13 994 630 лева са заложените средства за заплати, социални осигуровки на служителите в общинска администрация, кмет на община, кметове на кметства,  кметски наместници и  общински съвет с 41 общински съветници.

За дейностите по отбрана и сигурност ще бъдат разходвани 1 163 092 лева.;

Осигуряването на средства за заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в  детски яслени  групи и 44 здравни кабинети в училищата и детските градини както и тяхната материална издръжка възлиза на 2 324 617 лева.

В проектобюджета са разпределени финансови средства за издръжката на работещите в социални и културни институции, за поддръжка  на чистота и депониране на отпадъци, за улично осветление и  В и К, за озеленяване и поддържане на паркове и градини, за текущи ремонти на тротоари, улици и благоустрояване, за ремонт на общинска пътна мрежа, за зимно поддържане.

Община Кърджали през 2023г планира да изпълнява 18 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз в размер на 17 796 042 лева, става ясно още от докладната записка от кмета доц. д-р Хасан Азис. В проектобюджета за 2023г.на общината са предвидени, както необходимите разходи за текущата година/включително вече извършените към м.юли/,така и средства за продължаване реализацията на мерки от предходната година.  Във фокуса на проектобюджет 2023 г. на община Кърджали продължава да е процеса по подобряване качеството на жизнената среда за обитаване чрез благоустрояване на публичните пространства, модернизиране на общински дейности , дигитализация на услуги и повишаване тяхното качество., се посочва в докладната записка.

Публичното обсъждане на Проектобюджета за 2023 г. на община Кърджали ще се състои на 28 август 2023г. от 17.30 ч. в залата на Бизнесинкубатора .Материали за проекта на Бюджет за 2023г. на община Кърджали са публикувани на интернет страницата на общината.Предложения от граждани по Бюджета за 2023г., могат да се подават по електронен път на имейл: finkj@mail.bg. Също така могат да се правят и писмени предложения, които трябва да бъдат входирани в информационния център на общинска администрация Кърджали.

Галина Кючукова, Арда нюз