18 точки разгледа на заседанието си за месец май Общинският съвет в Ардино

Общинския съвет в Ардино проведе своята редовна сесия. Тя бе водена от председателя Сезгин Байрям, в присъствието на кмета на общината инж. Изет Шабан, зам.-кметовете – Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков.

В рамките на приетия дневен ред бяха разгледани 18 точки.

По първа точка от дневния ред общинските съветници приеха годишният финансов отчет за дейността на местната Многопрофилна болница за активно лечение за 2022 година. Управителят на болницата д-р Гюнер Осман представи пред общинските съветници обширен анализ за дейността на лечебното заведение за отчетната 2022 г.

Местните парламентаристи утвърдиха единодушно структурата на училищата, детските заведения и Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – ОДК и транспортната схема за учебната 2023/2024 година в община Ардино.

По предложение на кмета инж. Изет Шабан, съветниците дадоха съгласие за обявяване на местен път „Търна-Китница“ с дължина 4100 м за общински път от първостепенно значение. Кметът инж. Изет Шабан заяви, че отсечката от Търна до Китница заема важно място в транспортната мрежа на общината. Чрез нея се осъществява пряка пътна връзка от гр. Ардино през КТК „Белите брези“, Млечино, Горно Прахово, Чернигово, Търна и Китница с 6 населени места разположени в северната част на общината – Латинка, Любино, Песнопой, Сполука, Русалско и Аврамово чрез Републикански път III-8653 „Кобиляне-Сполука“ в участъка от разклона на Китница до Сполука. Осигурява се също така и пътна връзка с язовир „Кърджали“, природния феномен „Хладилника“, както и до Късноантичната и средновековна крепост при устието на р. Боровица, с. Дойранци и средновековната крепост „Асара“ в землището на Башево.

В друга точка от дневният ред общинските съветници приеха Стратегия за опазване на културното наследства в община Ардино за периода 2023-2027 година. Приета бе и Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино 2023-2024 година.

Гюнер ШЮКРИ