О Б Я В Л Е Н И Е

Обяви

Управителният съвет на Ловно – Рибарско сдружение „Бели брези” – гр. Ардино на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Отчетно събрание на Сдружението на 27 май 2023 година (събота) от 10:00 часа в залата на Община Ардино  при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ЛРС „Бели брези“ за 2022 г.
  2. Отчет за финансовото състояние на Управителния съвет на ЛРС „Бели брези“ за 2022 г.
  3. Доклад на Контролно-ревизионната комисия на Сдружението за 2022 г.
  4. Освобождаване на членове на Управителния съвет на ЛРС „Бели брези“ и избор на нови членове.
  5. Приемане на Бюджет на УС на ЛРС „Бели брези“ за 2023 г.
  6. Избор на делегат и резервен делегат на Сдружението пред НЛРС – СЛРБ
  7. Разни

Забележка: При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден с един час по-късно на същото място и със същия дневен ред.