Обява

Обяви

На 11.05.2023г. от 10.00 ч. в Регионална дирекция по горите Кърджали /гр.Кърджали, ул.”Васил Левски” №2/ ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи: Позиция №1 Мъжки кон – кафяв на цвят, не кастриран, на възраст от 2,6 години с височина при холката от 1,45см с начална тръжна цена 900,00 лв. /деветстотин лева/, депозитът за участие е 90,00 /деветдесет лева/; Позиция №2 Мъжки кон – кафяв на цвят, не кастриран, на възраст от 1,8 години с височина при холката от 1,50см с начална тръжна цена 900,00 лв. /деветстотин лева/, депозитът за участие е 90,00 /деветдесет лева/; Позиция №3 Женски кон – черен на цвят, на възраст 6 години с височина при холката от 145см с начална тръжна цена 900,00 лв. /деветстотин лева/, депозитът за участие е 90,00 /деветдесет лева/; Позиция №4. Мъжки кон – сиво бял на цвят, кастриран, на възраст от 6 години с височина при холката от 1,45см с начална тръжна цена 900,00 лв. /деветстотин лева/, депозитът за участие е 90,00 /деветдесет лева/. Таксата за тръжната документация е 5 лв. /пет лева/, невъзстановими, вносими, както и депозитът в касата на РДГ Кърджали, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 04.05.2023 г. до 10.05.2023 г., вкл., в който срок ще се приемат документи за участие. Оглед на вещите може да се извършва след заявка на тел. 0361 6 54 50.