ОБЯВА

Обяви

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 

На 15.05.2023 година /понеделник/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на части от имот,   общинска собственост, както следва:

  1. Общински нежилищни помещения с обща площ 45.00 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на Бивше начално училище „Христо Ботев” гр. Ардино, с обща застроена площ 672.00 кв. м., актуван с акт за публична общинска собственост № 63 от 17.06.1998г./, за извършване на услуги и обществени дейности, за срок от 10 /десет/ години. Първоначална месечна наемна цена : 135.00 лв./Сто тридесет и пет лева/, без ДДС.

 

  • Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 12.05.2023 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия, всяка следваща седмица, в същия ден и час.
  • Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.

 

Тел.за доп.информация: 03651/42-38 вътр.33

Инж.ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg