ОБЯВА

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  от  ЗОС , чл.35,ал.1  и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №548 от 13.04.2023 год. на Общински съвет – Ардино и   Заповед № 327  от  24.04.2023 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 на 12.05.2023 г./петък/, с начало: 12.00 часа в залата на общината за продажба на  общински недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

            1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX от квартал 60 по ПУП – ПР на село Жълтуша, община Ардино, област Кърджали. Акт за частна общинска собственост №4327 от 15.02.2023година. Първоначална тръжна цена 23 885,00лева/Двадесет три хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/.

            2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №14, находящ се в урбанизираната територия на село Гърбище, махала „Почивало“, община Ардино, с площ 235.00 кв. м. Актуван с Акт за частна общинска собственост №4333 от 02.03.2023година. Първоначална тръжна цена 3 602,00лева/Три хиляди шестстотин и два лева/.

            3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №13, находящ се в урбанизираната територия на село Гърбище, махала „Почивало“, община Ардино, с площ 368.00 кв. м. Акт за частна общинска собственост №4332 от 02.03.2023година. Първоначална тръжна цена 5 640,00лева/Пет хиляди шестстотин четиридесет лева/.

 

  • Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имота, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до  16 часа на 11.05.2023 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • При липса кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.
  • Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.

 

Тел. за доп. информация: 03651/ 42-38 вътр.33

 

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино

 

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg