45 % от пожарите в Кърджалийско – заради „небрежност при боравене с открит огън“

РДПБЗН-Кърджали призовава населението на областта да спазва правилата за пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон

 Независимо от падналите на територията на област Кърджали валежи от дъжд през последната седмица, прогнозите са за повишаване на температурите и последващо засушаване. От началото на година на територията на областта са възникнали 108 пожара, като 38 от тях са на открито. В отрасли горско и селско стопанство са станали 21 пожара, като при 5 от тях са нанесени сериозни материални щети.

От общия брой пожари по причина „небрежност при боравене с открит огън“ са 49, което е 45 % от всички пожари. При пожарите на открито тази причина е единствена и то в основната си форма – палене на огън с цел почистване на треви, храсти и отпадъци в селскостопански и вилни имоти.

Усложнената пожарна обстановка в началото на годината наложи пожароопасният сезон в горските територии да бъде определен със заповед на областния управител с близо месец по-рано, а именно от 17 март до 15 ноември.

За недопускане на пожари на открито РДПБЗН-Кърджали се обръща към населението на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон: По-важните препоръки са:

 • Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.
 • Паленето на огън в гората е забранено освен на обезопасените и обозначени за това места.
 • Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
 • Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър, който може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна реакция.
 • Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събиране, окосяване и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне. За почистването на дворни, вилни и селскостопански имоти се спазват същите правила.
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.

Ако въпреки предприетите мерки възникне пожар на открито, РДПБЗН- Кърджали дава следните съвети за действия:

 • Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
 • След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
 • Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.