Равнището на безработица в Кърджали два пъти по-високо в сравнение с това в страната

Водещи, Икономика

Равнището на безработица в област Кърджали през месец февруари е 10,3% при 5,5% за страната. То намалява спрямо месец януари 2023г. с 0,1% /4 922 – 10,4%/, а спрямо месец февруари 2022г. се увеличава с 0,6% /4 581 – 9,7%/., съобщиха от Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали.

Към 28.02.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 855, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 67 души /4 922/, а в сравнение с м.февруари 2022г. регистрираните безработни са с 274 повече /4 581 за 02.2022г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,4%, а с най-високо – община Ардино – 22,1%.

Област Кърджали се нарежда на 23-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 551 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 35,4% /195/, 24,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” /135/, от Аграрния сектор – 2,2% /12/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 209 – 37,9%.

Към 28.02.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 643 жени /54,4%/ и 2 212 мъже /45,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 23 /2 666/, а на мъжете – с 44 /2 256/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 28.02.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 39,8% /1 930/ и от 50 до 54г. – 13,3% /648/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,6% /30/.

Към 28.02.2023г. безработните над 50г. са 2 578 – 53,1% от общо регистрираните.

Към 28.02.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 366, като делът им е 7,5% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 58 спрямо предходния месец /424/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 836 и съставляват 17,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 16 /820/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 496 души или 51,4%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 8 /2 504/.

Висшистите съставляват 7,2% и са 348 лица. Броят им спрямо предходния месец намалява с 19 /367/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,4% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 011 души. Те намаляват с 40 лица спрямо предходния месец /2 051/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 23,4% /1 136/;

– специалисти – 12,5% /605/;

– без специалност и професия – 64,1% /3 114/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 24. Започналите работа от тези групи през месеца са 13.

През месец февруари 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 313 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 252 лица, по програми 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 60 лица.

61 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 68 са от групата на специалистите и 184 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 42 лица, със средно 161 и с основно и по-ниско 110 лица.

През месец февруари 2023г.  в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 267 свободни работни места, от тях 219 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 48, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.