Обучиха 40 „домашни помощници“, грижещи се за 113 души в Чернооченско

Кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., преминаха успешно въвеждащо обучение.

Медицинска сестра и 40 кандидати за длъжността „домашен санитар”, и „разносвач на храна”, разделени в три групи, в два последователни дни усвояваха практически знания в хоспис „Добролюбие” – град Кърджали.

Участниците първо усвояваха теоретични знания по нормативната уредба и етичните стандарти при предоставяне на социални услуги, оказване на първа помощ,  здравословни и безопасни условия на труд, задължения по длъжностна характеристика.

След обучението всички участници успешно преминаха тест и получиха необходимия за заемане на длъжността сертификат.

Въвеждащо обучение преминаха и включените в списъка на резервите кандидати за персонал.

От първи март 28 домашни санитари, 4 разносвачи на храна, 4 медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор полагат грижи в дома, като обслужват 113 ползватели на услугата, съгласно индикираните им потребности в изготвените индивидуални оценки.

Броят на желаещите кандидати за ползватели на услугата е изключително голям и с наличния финансов и административен ресурс общината успява да достави грижа в дома на 20 ползватели повече от определения в стандарта брой.

За подобряване качеството и ефективността на предоставените грижи за персонала на Центъра е създаден и се поддържа сайт за инетрактивно самостоятелно обучение и надграждане на знанията, а през месец септември всички служители ще преминат и еднодневно присъствено надграждащо обучение.

Исмет ИСМАИЛ